• Wpisów: 463
  • Średnio co: 5 dni
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 19:10
  • Licznik odwiedzin: 46 871 / 2409 dni
 
ewelina2012
 
Jest Ewa Farna jest impreza!! <3: Ewa Farna w roli edytora Deezer

Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce (i Czechach!), przez tydzień będzie pełniła funkcję edytora w serwisie Deezer, gdzie będzie dzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami.

Link do specjalnej aplikacji z rekomendacjami znajduje się tutaj: www.deezer.com/app/deezerby

Ewy Far­nej nie trze­ba ni­ko­mu przed­sta­wiać – ta młoda ar­tyst­ka ma sze­ro­kie grono swo­ich wier­nych fanów nie tylko w Pol­sce, ale rów­nież w Cze­chach, skąd po­cho­dzi.  Jej ostat­nia płyta pod ty­tu­łem "W(Inna)?" jest wy­pad­ko­wą wielu mu­zycz­nych in­spi­ra­cji Ewy, któ­ry­mi po­dzie­li się w nad­cho­dzą­cym ty­go­dniu w De­ezer.

Jak każda ar­tyst­ka, Ewa czer­pie in­spi­ra­cje z wielu róż­nych źró­deł, rów­nież mu­zycz­nych. Tymi in­spi­ra­cja­mi, al­bu­ma­mi i pio­sen­ka­mi, które ukształ­to­wa­ły jej gust, wy­ko­naw­ca­mi, któ­rzy two­rzy­li so­und­track do jej życia i ka­rie­ry, wo­ka­list­ka bę­dzie dzie­lić się przez cały ty­dzień w De­ezer. W zu­peł­nie nowej wer­sji ser­wi­su, czyli Music Feed, będą po­ja­wiać się utwo­ry, al­bu­my, play­li­sty i sta­cje ra­dio­we, które Ewa uważa za ważne, cie­ka­we czy po pro­stu warte po­słu­cha­nia.

-To dla mnie na­praw­dę super oka­zja do po­dzie­le­nia się mu­zy­ką, która nie jest moja, ale która z pew­no­ścią na moje pio­sen­ki wpły­nę­ła. Słu­cham róż­nej mu­zy­ki, od hard rocka do popu, więc re­per­tu­ar z pew­no­ścią bę­dzie zróż­ni­co­wa­ny. To jest też dla mnie nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­we do­świad­cze­nie, przy­po­mnieć sobie wszyst­kie pio­sen­ki, które to­wa­rzy­szy­ły mi w waż­nych mo­men­tach życia albo al­bu­my, od któ­rych nie mo­głam się uwol­nić. Będę się bawić wy­śmie­ni­cie – mówi Ewa Farna. Do ob­ser­wo­wa­nia swo­ich mu­zycz­nych in­spi­ra­cji za­chę­ca pod lin­kiem:

Ewy Far­nej nie trze­ba ni­ko­mu przed­sta­wiać – ta młoda ar­tyst­ka ma sze­ro­kie grono swo­ich wier­nych fanów nie tylko w Pol­sce, ale rów­nież w Cze­chach, skąd po­cho­dzi.  Jej ostat­nia płyta pod ty­tu­łem "W(Inna)?" jest wy­pad­ko­wą wielu mu­zycz­nych in­spi­ra­cji Ewy, któ­ry­mi po­dzie­li się w nad­cho­dzą­cym ty­go­dniu w De­ezer.

Jak każda ar­tyst­ka, Ewa czer­pie in­spi­ra­cje z wielu róż­nych źró­deł, rów­nież mu­zycz­nych. Tymi in­spi­ra­cja­mi, al­bu­ma­mi i pio­sen­ka­mi, które ukształ­to­wa­ły jej gust, wy­ko­naw­ca­mi, któ­rzy two­rzy­li so­und­track do jej życia i ka­rie­ry, wo­ka­list­ka bę­dzie dzie­lić się przez cały ty­dzień w De­ezer. W zu­peł­nie nowej wer­sji ser­wi­su, czyli Music Feed, będą po­ja­wiać się utwo­ry, al­bu­my, play­li­sty i sta­cje ra­dio­we, które Ewa uważa za ważne, cie­ka­we czy po pro­stu warte po­słu­cha­nia.

-To dla mnie na­praw­dę super oka­zja do po­dzie­le­nia się mu­zy­ką, która nie jest moja, ale która z pew­no­ścią na moje pio­sen­ki wpły­nę­ła. Słu­cham róż­nej mu­zy­ki, od hard rocka do popu, więc re­per­tu­ar z pew­no­ścią bę­dzie zróż­ni­co­wa­ny. To jest też dla mnie nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­we do­świad­cze­nie, przy­po­mnieć sobie wszyst­kie pio­sen­ki, które to­wa­rzy­szy­ły mi w waż­nych mo­men­tach życia albo al­bu­my, od któ­rych nie mo­głam się uwol­nić. Będę się bawić wy­śmie­ni­cie – mówi Ewa Farna. Do ob­ser­wo­wa­nia swo­ich mu­zycz­nych in­spi­ra­cji za­chę­ca pod lin­kiem:

Ewy Far­nej nie trze­ba ni­ko­mu przed­sta­wiać – ta młoda ar­tyst­ka ma sze­ro­kie grono swo­ich wier­nych fanów nie tylko w Pol­sce, ale rów­nież w Cze­chach, skąd po­cho­dzi.  Jej ostat­nia płyta pod ty­tu­łem "W(Inna)?" jest wy­pad­ko­wą wielu mu­zycz­nych in­spi­ra­cji Ewy, któ­ry­mi po­dzie­li się w nad­cho­dzą­cym ty­go­dniu w De­ezer.

Jak każda ar­tyst­ka, Ewa czer­pie in­spi­ra­cje z wielu róż­nych źró­deł, rów­nież mu­zycz­nych. Tymi in­spi­ra­cja­mi, al­bu­ma­mi i pio­sen­ka­mi, które ukształ­to­wa­ły jej gust, wy­ko­naw­ca­mi, któ­rzy two­rzy­li so­und­track do jej życia i ka­rie­ry, wo­ka­list­ka bę­dzie dzie­lić się przez cały ty­dzień w De­ezer. W zu­peł­nie nowej wer­sji ser­wi­su, czyli Music Feed, będą po­ja­wiać się utwo­ry, al­bu­my, play­li­sty i sta­cje ra­dio­we, które Ewa uważa za ważne, cie­ka­we czy po pro­stu warte po­słu­cha­nia.

-To dla mnie na­praw­dę super oka­zja do po­dzie­le­nia się mu­zy­ką, która nie jest moja, ale która z pew­no­ścią na moje pio­sen­ki wpły­nę­ła. Słu­cham róż­nej mu­zy­ki, od hard rocka do popu, więc re­per­tu­ar z pew­no­ścią bę­dzie zróż­ni­co­wa­ny. To jest też dla mnie nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­we do­świad­cze­nie, przy­po­mnieć sobie wszyst­kie pio­sen­ki, które to­wa­rzy­szy­ły mi w waż­nych mo­men­tach życia albo al­bu­my, od któ­rych nie mo­głam się uwol­nić. Będę się bawić wy­śmie­ni­cie – mówi Ewa Farna. Do ob­ser­wo­wa­nia swo­ich mu­zycz­nych in­spi­ra­cji za­chę­ca pod lin­kiem:

Nie możesz dodać komentarza.